Kiến thức tự động hóa

Mô hình Waterfall trong phát triển dự án

Lần đầu tiên được công bố vào năm 1970, mô hình Waterfall diễn tả quá...