Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS)

Chương trình trải nghiệm sáng tạo do Trường tiểu học, THCS, THPT Đa Trí Tuệ (MIS) tổ chức

Hasy Industries cung cấp và cho thuê thiết bị tại chương trình

  • Máy game vận động HasyPro
  • Máy game đối khách HasyReaction
  • Máy in 3D 

Một số hình ảnh tại chương trình

Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS) 6
Máy game đối kháng HasyReaction
Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS) 7
Máy game vận động HasyPro
Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS) 8
Máy game đối kháng HasyReaction
Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS) 9
Một số máy in 3D do Hasy Industries phát triển
Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS) 10
Một số máy in 3D do Hasy Industries phát triển

Video chương trình

Bạn đang cần thiết bị phục vụ các sự kiện giáo dục